ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสมชาย พุ่มมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายสมชาย พุ่มมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
 
 
 
  หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1) ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  1. หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี
1.2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี
  1. คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมในพื้นที่
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  3. บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01,ผ02,ผ03)
  4. รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการจัดทำประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน /ทุกโครงการมาจากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจำเป็นเกิดจากสาธารณภัย
1.3) อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
  2. สำเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หรือหมู่บ้าน
  3. สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาวิเคราะห์
  4. แผนพัฒนาสามปี มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอจากแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต.ปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.4) การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1) เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ มท. ได้แก่
  1.1 สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
  1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
  1.4 ข้อมูลอื่นๆ
  1.5 ปัญหาและความต้องการของประชาชน
  1.6 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
  2) เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อปท.สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และตรงตามแนวทาง และค่าเป้าหมายในการพัฒนา,รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี
  3) มีการกำหนด KPI ในแผนยุทธศาสตร๋การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล สำเนารายงานผลการติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า อปท.มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
1.5) อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี มาดำเนินการตามแผนฯโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี 2560)
  1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
  Submaidaeng Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทร : 056-029-736, 056-029-739
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
จำนวนผู้เข้าชม 1,804,335 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-249-3490